EET ZDARMA O PROJEKTU AKTUÁLNĚ PODPORA REGISTRACE VSTUP

Obchodní podmínky

Podmínky provozu služby ZDARMA-EET.CZ

I. Základní pojmy

I.1. Služba je v základu provozována bezplatně a neobsahuje individuální technickou podporu.

I.2. Provozovatelem služby je společnost DOMÉNY s.r.o. se sídlem Havránkova 1656, Praha 8, IČ: 27098851, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 96127 (dále jen "provozovatel").

I.3. Uživatelem služby je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům.

I.4. Registrací do služby, resp. vytvořením uživatelského účtu uživatel stvrzuje, že je srozuměn a vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas s těmito obchodními podmínkami.

II. Pravidla provozu

II.1. Provozovatel zachovává mlčenlivost o údajích, které jsou mu uživatelem sděleny, stejně jako zachovává mlčenlivost o veškerých informacích, které jsou do služby zadány. S případnými osobními údaji uživatele je nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. GDPR. Poskytovatel nezískává ani nepředává žádné osobní údaje třetím stranám s výjimkou oprávněného zájmu a zákonných povinností.

II.2. Provozovatel je oprávněn okamžitě bez náhrady ukončit poskytování služby uživateli či neregistrovanému návštěvníkovi, který bude službu:

  • Používat v rozporu s právním řádem ČR nebo k podvodnému jednání (např. vystavování falešných účtenek pod jménem cizího subjektu).
  • Používat nástroje nebo služby, které by ohrožovaly bezpečnost sítě Internet nebo servery poskytovatele a to včetně přetěžování serverů poskytovatele. Typicky jde např. o pokusy o průnik do cizích uživatelských účtů, robotizované volání stránek v uživatelském účtu apod.
  • Rozesílat nevyžádané informace, rozesílat nevyžádanou poštu, nebo bude služba spojována a publikována s touto činností. Typicky jde např. o hromadné nevyžádané rozesílání odkazů na doklady e-mailem, které mohou zapříčinit tzv. spamvertizaci domény.
  • Bude se domáhat technické pomoci na linkách či e-mailech provozovatele určených pro klientelu jiných služeb přesto, že tato služba individuální technickou podporu neobsahuje.

II.3. Uživatel si může dle vlastní volby dokoupit příplatkovou službu rozšiřující kapacitu archívu dokladů. Dokoupením služby nevzniká nárok na individuální technickou podporu, jedná se o pronájem databázové kapacity.

II.4. Provozovatel si vyhrazuje právo změny textu těchto obchodních podmínek. Přitom se zavazuje informovat uživatele služby o takových změnách. Provozovatel o změnách informuje uživatele služby prostřednictvím emailu a/nebo internetových stránek služby nejméně pět (5) pracovních dnů před datem účinnosti takové změny. Ve výjimečných odůvodněných případech může provozovatel změny oznámit i ve lhůtě kratší. Jestliže uživatel služby nesouhlasí se změnou obchodních podmínek, přestane službu používat. Uživatelské účty do nichž se uživatel nepřihlásil nebo nevystavil žádný doklad po určitou dobu (min.6 měsíců) budou po předchozím avízu automaticky rušeny. Pokud uživatel pokračuje s používáním služby, považuje provozovatel tuto skutečnost za souhlas se změnami obchodním podmínek.

III. Závady, odstávky, reklamace

III.1. V souvislosti s poskytováním služby může docházet k jejímu dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality. Provozovatel v takovém případě na základě písemné žádosti poskytne poměrnou slevu z ceny nefunkční služby. Reklamace musí být u provozovatele uplatněna písemně do tří kalendářních dnů po odstranění problému. Provozovatel ručí za prokázané škody, které vzniknou druhé straně nefunkčností serverů, poškozením nebo únikem dat maximálně do částky zaplacené služby za aktuální časové období, vyjma případů uvedených v bodě III.2 a III.3.

III.2. Provozovatel neručí za škody v případě, že k výpadku došlo zásahem vyšší moci nebo skutečnostmi, které nemohl provozovatel ovlivnit. Jedná se zejména o výpadek sítě housingového centra, virový útok, zneužití poskytovaných služeb třetími osobami, nebo jejich nelegálními zásahy.

III.3. Provozovatel si vyhrazuje právo na nezbytně nutnou dobu službu nebo její část zastavit nebo omezit za účelem pravidelné údržby nebo upgrade systému. Plánovaný výpadek bude oznámen předem na internetových stránkách služby, případně formou elektronické pošty.

III.4. Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě vypovědět provozování části nebo celé služby v případě, že je okolnostmi donucen provozování služby přerušit nebo ukončit. V takovém případě přísluší uživateli služby vrácení poměrné částky případné předplacené služby za období, po které uživatel nemohl v důsledku výpovědi smlouvy provozovatelem službu využívat. Provozovatel v tomto případě neručí za žádné škody, které vzniknou případně druhé straně vypovězením smlouvy.

III.5. Provozovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu vypovědět provozování části nebo celé služby při jejím prodloužení na další období poté, co vypršela předplacená doba služby. O této skutečnosti bude uživatel informován před vypršením předplacené služby e-mailem a/nebo poštou na poslení známou adresu. Prodloužení provozu služby si nelze vynucovat. Provozovatel neručí za žádné škody, které vzniknou případně druhé straně vypovězením smlouvy.

IV.Závěrečné ustanovení

IV.1. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 25.5.2018